Fundacja Regionalis

Adres: ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce
Strona internetowa: www.regionalis.org.pl

Fundacja Regionalis została powołana w 2006 roku w celu prowadzenia działań zmierzających do popularyzacji kultury, sztuki, edukacji, turystyki i regionalizmu oraz aktywizacji społeczności lokalnych.

Swoją misję realizujemy poprzez:

  • organizację i konsolidację działań na rzecz rozwoju i promocji Regionu Świętokrzyskiego, upowszechnianie idei regionalizmu oraz edukację regionalna wśród młodzieży i dorosłych,
  • pielęgnowanie tradycji narodowych oraz rozwój świadomości obywatelskiej i kulturowej,
  • inicjowanie, wspieranie i promocję działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej, naukowej i oświatowej, rozwój czytelnictwa i czasopiśmiennictwa,
  • ochronę środowiska, dóbr kultury i zabytków,
  • rozwój turystyki krajoznawczej i edukacyjnej oraz agroturystyki oraz propagowanie aktywnego wypoczynku i rekreacji,
  • wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.