Stowarzyszenie PROREW

Adres: ul. Wojska Polskiego 252/4, 25-205 Kielce
Strona internetowa: www.stowarzyszenieprorew.pl

Działalność Stowarzyszenia skupia się m.in. na terenie Kielc i województwa świętokrzyskiego, ale także poza jego granicami. Koncepcja założenia Stowarzyszenia wypłynęła od byłych studentów Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, których założeniem była pomoc osobom wykluczonym lub narażonym na wykluczenie społecznym.

Stowarzyszenie bierze aktywny udział w realizacji projektów i zadań dotyczących szeroko pojętej profilaktyki oraz pomocy skierowanej do dzieci i młodzieży. Zadania i projekty były realizowane na zlecane takich instytucje jak: Urząd Miasta Kielce, Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego czy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Stowarzyszenie jest także realizatorem wielu projektów z obszaru wykluczenia społecznego. Współpracuje z Młodzieżowymi Ośrodkami Wychowawczymi z województwa świętokrzyskiego i z terenu całej Polski. W swoich działaniach stawia na wysoką efektywność i innowację czego przykładem jest realizacja ogólnopolskiego projektu innowacyjnego, mającego na celu: opracowanie, przetestowanie oraz upowszechnienie i włączenie do polityki innowacyjnej nowego modelu wejścia na rynek pracy młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym przebywającej w Młodzieżowych Ośrodkach Wychowawczych.

Kolejnym celem Stowarzyszenie jest propagowanie edukacji oraz inicjowanie i wspieranie inicjatyw mających na celu wszechstronny rozwój młodzieży. Ten cel jest urzeczywistniany poprzez realizacje szeregu projektów edukacyjnych, wdrażanie programów rozwojowych do szkół, organizację praktyk i staży a także diagnozę i rozwój kluczowych dla regionalnego rynku pracy umiejętności zawodowych.