Stowarzyszenie Integracja i Rozwój

Adres: ul. Śniadeckich 30/5, 25-366 Kielce
Strona internetowa: www.sir.com.pl

Stowarzyszenie  Integracja i Rozwój (SIR) jest organizacją pozarządową istniejącą od 2001 roku. Działalność SIR skupia się na prowadzeniu inicjatyw zmierzających do wspierania szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego i społecznego regionu świętokrzyskiego.

W działaniach prowadzonych przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój duże znaczenie mają fundusze unijne, dzięki którym SIR finansuje i realizuje większość swoich inicjatyw. Nasze Stowarzyszenie może pochwalić się bogatym doświadczeniem w prowadzeniu projektów ukierunkowanych na wspieranie i rozwój trzeciego sektora.
Wymienić tu można choćby prowadzony przez SIR, od 2007 roku do końca 2014 roku, Regionalny Ośrodek EFS w Kielcach, w ramach którego bezpłatnie pomagamy innym organizacjom i instytucjom, w tym licznym organizacjom pozarządowym, zdobywać środki unijne z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach innego realizowanego obecnie projektu pn. „Spółdzielnie socjalne narzędziem integracji zawodowej i społecznej”, ukierunkowanego na rozwój trzeciego sektora, SIR przyczynił się do utworzenia w naszym województwie trzech spółdzielni socjalnych. Zatrudnienie w nowoutworzonych przedsiębiorstwach społecznych znalazło ponad 20 osób będących w trudnej sytuacji na rynku pracy.
Stowarzyszenie realizuje również projekt „Świętokrzyskie Centra Rozwoju Sektora Pozarządowego”, w ramach którego wsparcie doradcze i szkoleniowe zostało udzielone już ponad 230 organizacjom pozarządowym. W ramach kolejnego z projektów Stowarzyszenia „Kieleckiego Inkubatora Ekonomii Społecznej” wsparciem zostało objęte 60 organizacji z terenu województwa świętokrzyskiego i 271 osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie zakładania działalności w trzecim sektorze.
Stowarzyszenie wraz z partnerami realizuje  projektu „Świętokrzyskie organizacje pozarządowe
w sieci współpracy” gdzie został utworzony Związek Stowarzyszeń pod nazwą Federacja Świętokrzyskich Organizacji Pozarządowych „Horyzont” oraz projekt „Świętokrzyska Sieć Organizacji Pozarządowych prowadzących Placówkę Oświatową”, w ramach którego powstała Świętokrzyska Federacja Oświatowa „Szansa”. Zadaniem Federacji będzie sieciowanie organizacji pozarządowych z terenu województwa świętokrzyskiego, wsparcie merytoryczne organizacji członkowskich oraz pomoc w realizacji działań statutowych członków Federacji.
Stowarzyszenie Integracja i Rozwój realizacje również projektu „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw” realizowany w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). W ramach projektu można ubiegać się o mikrodotacje w wysokości do 5 tys. złotych. Mikrodotacje skierowane są dla młodych, niewielkich organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i samopomocowych z terenu województwa świętokrzyskiego.