Powstały rekomendacje o sytuacji młodzieży dla instytucji rynku pracy

Celem projektu "Kompleksowe rekomendacje dla świętokrzyskiego" jest zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej wobec osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy poprzez wypracowanie 1 zestawu rekomendacji dla instytucji rynku pracy (wśród nich m.in. organizacje pozarządowe, które widnieją w rejestrach np. instytucji szkoleniowych).

Na zestaw rekomendacji składają się m.in.:

  1. rekomendacje dla instytucji rynku pracy w zakresie sposobu dotarcia do jak najszerszej liczby osób młodych na rynku pracy, w tym z grupy NEET, uwzględniające najefektywniejsze sposoby rekrutacji oraz najskuteczniejsze metody wsparcia aktywizacyjnego,
  2. rekomendacje w zakresie wspierania osób młodych przez Wojewódzkie Urzędy Pracy, w tym sformułowanie kryteriów konkursowych dla konkursów ogłaszanych w ramach Osi I PO WER,
  3. rekomendacje w zakresie wspierania osób młodych przez MRPiPS oraz KG OHP, w tym sformułowanie kryteriów konkursowych dla konkursów ogłaszanych przez MRPiPS w ramach Osi I PO WER.

Więcej informacji o projekcie, publikacja w wersji elektronicznej.